عملکرد آنتی اسکالانت

نحوه عملکرد آنتي اسکالانت يا همان ماده ضد رسوب زا به شکل مختل کردن انباشت توليدرسوب است به اين صورت که ايم ماده شيميايي در بدنه و ساختار شيميايي خود باعث کاهش سرعت واکنش قليائي مي گردد و همچنين مقدار سرعت ته نشيني يون هاي فلزي محلول در آب را کند مي کند.مقدار تزريق انواع آنتي اسکالانت وابسته به مواردي مانند ميزان خروجي آب،ميزان برگشت پذيري سيستم به حالت اول،مقدار دما، PHآب ورودي،نوع چيدمان ممبران است. و تقريبا به مقدار يک تا شش پي پي ام .

آنتي اسکالانت ماده اي شيميايي که در پاک سازي و از بين بردن مواد شيميايي سخت شده که برروي غشاهاي تصفيه آب و... استفاده مي شود و تقريبا به شکل حلال عمل مي کند. اين کلمه از ريشه Scaling گرفته شده و anti scalingکه يعني ضد پوسته پوسته شدن يا ضد سخت شدن. آنتي اسکالانت در دستگاه هاي اسمز معکوس مانند دستگاه هاي آب شيرين کن دريايي کار برد دارد. به دليل وجود نمک هاي محلول در آب ورودي به سيستم هاي تصفيه آب به روش اسمز معکوس و ايجاد گرفتگي و رسوب در روزنه هاي ميکروني پلي آميد ممبران هاي اسمز معکوس، و اصطلاحا پديده scaling به وجود مي آيد. از جمله موادي که روي غشاي پلي آميد ( ممبرين) رسوب مي کنند، مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات استرونيوم(SrSO?) اشاره کرد. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند و ليکن مشکل ساز مي‌باشند بدون روش هاي جلوگيري از رسوب، ممبران هاي اسمز معکوس (RO) و ميزان دبي عبوري از بين المان هاي ممبرين در نتيجه رسوب بخشي از نمک هاي محلول دچار گرفتگي خواهند شد.