واکنش پذیری انتی اسکالانت

اين ماده در شرايط متعارف تحت تأثير مواد اکسنده (نظير کلر آزاد يا ازن موجود در آب)، احيا کننده (نظير سديم بي سولفيت يا سديم متا بي سولفيت) و يا اسيدهاي تزريقي (نظير سولفوريک اسيد يا هيدروکلريک اسيد) قرار نمي­گيرد. اماچنانچه در سيستم پيش‌تصفيه از پليمرهاي کاتيوني (به عنوان مثال به عنوان عامل لخته ساز) استفاده مي شود، مي ­بايست اطمينان کسب شود که اين عوامل تا پيش نقطه تزريق آنتي­اسکيلانت، به طور کامل حذف شده باشند.

نکات ايمني
آنتي ­اسکالانت IPAS-110 يک ماده اسيدي است. در هنگام استفاده از اين ماده، کليه ملاحظات ايمني کار با ترکيبات اسيدي را رعايت کنيد. مهمترين نکات شامل ضرورت استفاده از دستکش و عينک ايمني است. در صورت تماس اين ماده با پوست يا چشم، بلافاصله محل را با مقادير زياد آب شستشو دهيد.

نگهداري
ظروف محتوي اين ماده را از تابش نور مستقيم خورشيد دور نگه داريد. همچنين آن را از يخ زدگي محافظت کنيد.
تاريخ انقضاي اين ماده، 12 ماه پس از توليد مي باشد، مشروط بر آنکه در ظرف اصلي و باز نشده باشد و الزامات نگه­داري فوق براي آن اجرا شده باشد.