فرایند رسوب زدایی و حذف رسوبات پیشین

در فن آوري سختي گيري مغناطيسي S2FLOW همراه با فرايند سختي گيري فرايند رسوب زدايي نيز رخ مي دهد به اين ترتيب که به مرور زمان رسوب هاي قبلي موجود در سيستم نيز در آب حل شده و از ديواره ها جدا مي شوند که با فرايند تخليه آب يا فيلتراسيون در ابعاد ميکروني از سيستم خارج مي شود و اين در حاليست که تقريبا هيچ يک از روشهاي معمول توانايي چنين فرايندي را ندارند و تنها راه حل موجود استفاده از اسيد شويي است که اين روش علاوه بر خسارت فراوان ناشي از خوردگي ، هزينه تعطيلي و راه اندازي مجدد را نيز به تاسيسات تحميل مي کند در صورتيکه استفاده از سختي گيري مغناطيسي S2FLOW نياز به اسيد شويي را برطرف کرده و سيستم را از راه اندازي مجدد بي نياز مي کند .
سختي گيرهاي مغناطيسي S2FLOW و چيلرها:
در تاسيسات حرارتي و برودتي، چيلر يکي از ضروري ترين و گران قيمت ترين اجزاء سيستم مي باشد که در صورتيکه از نوع آب خنک باشد معمولا از يک برج خنک کن در کنار آن استفاده مي شود که همين امر باعث انتقال مشکلات سختي و رسوب آب از برج خنک کن به چيلر مي شود که زيان حاصل از اين فرايند در چيلرها به مراتب سنگين تر و گران تراز برجهاي خنک کن است .کاهش بازدهي چيلرها ، ايجاد رسوب در لوله هاي مسي کندانسور ، ايجاد خوردگي و فرسايش در چيلر ، نياز به اسيد شويي و هزينه ناشي از آن از عمده ترين مشکلاتي است که در اثر سختي و رسوب در چيلرها ظاهر ميشود . در صورتيکه از فن آوري سختي گيري مغناطيسي S2FLOW در چيلرها به خصوص در ورودي کندانسور آنها استفاده شود ، نه تنها از بروز لايه هاي رسوب در آنها جلوگيري مي شود بلکه به مرور زمان رسوبهاي موجود نيز از بين رفته و نياز به سختي گيري شيميايي يا اسيد شويي برطرف مي شود . همچنين اين امر باعث افزايش بازدهي برودتي چيلر شده و به مرور زمان شاهد افت راند مان سيستم نخواهيم بود . آنتي اسکالانت
سختي گيري مغناطيسي S2FLOW در بويلرها:
معمولا بين اجزاء موتور خانه ديگ هاي آب داغ و بخار به علت کاهش حلاليت مواد معدني در آب با افزايش دما بيشترين رسوب را توليد مي کنند . يعني با افزايش دما ميزان حلاليت کربنات کلسيم و منيزيم که عمده ترين مواد سازنده رسوب هستند کاهش پيدا کرده و به صورت لايه اي سخت که عايق حرارتي نيز محسوب مي شود در ديواره ها تشکيل مي شوند . داده هاي آماري نشان مي دهند که در صورت تشکيل لايه رسوب به اندازه يک شانزدهم اينچ به اندازه پانزده درصد به ميزان سوخت مصرفي افزوده خواهد شد . در صورت استفاده از سختي گير مغناطيسي S2FLOW در بويلر ها ميتوان بسياري از اثرات مضر و مخرب سختي را رفع نمود که از مهمترين مزاياي کاربرد فن آوري ميتوان به مواد ذيل اشاره نمود .
منبع: هواسنتر