تصفیه آب صنعتی و دریایی چگونه است

دستگاه تصفيه آب صنعتي و دريايي براي بهره برداري بهتر از فرايندهاي صنعتي که بر پايه استفاده از آب تصفيه شده با دستگاه هاي صنعتي تصفيه آب مي باشند استفاده مي شود، از جمله فرايند گرم کردن، خنک کردن، اجرا، شستشو، تميز کردن که هزينه هاي عملياتي، خطرات احتمالي را کاهش مي دهد. آب شيرين کن دريايي


دستگاه تصفيه آب صنعتي و دريايي
دستگاه هاي تصفيه آب صنعتي بي کيفيت سبب صدمات احتمالي به لوله ها و تجهيزات مي شود. احتمال رسوب و خوردگي در بويلرهاي بخار آب افزايش يافته و اين نياز به سوخت بيشتر جهت گرم کردن همان مقدار آب را سبب مي شود.
در برج هاي خنک کننده نيز احتمال رسوب و خوردگي ايجاد مي شود که آب بي کيفيت، گرم و کثيف داخل برج احتمال رشد باکتري و بيماري لژيونر که نتيجه اي مرگ آور مي باشد را به وجود مي آورد. همچنين تصفيه آب جهت بالا بردن کيفيت آب در تماس با محصول مانند نيمه رساناها و يا آب مربوط به خود محصول مانند نوشيدني هاف داروسازي و ... مي شود.
آب هاي خانگي نيز در صورتي که اندازه گيري هاي بهداشتي مناسبي انجام نشود مي توانند غيرقابل اطمينان براي آشاميدن شوند.