سختی گیری و رسوب زدایی در تاسیسات و صنعت

در چند دهه اخير تکنولوژي سختي گيري و رسوب زدايي مغناطيسي در صنايع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جايگاه مناسبي پيدا کرده است به طوريکه در بسياري از موارد جايگزين روشهاي ديگر که عمدتا شيميايي هستند ، شده است.اين روش با برخورداري از مزايايي چون حذف آثار نا مطلوب سختي و رسوب ، جلوگيري از تشکيل رسوب ، حذف رسوبهاي پيشين ، افزايش بازدهي مبدلهاي حرارتي و نصب و نگهداري آسان تبديل به يکي از کاربردي ترين راههاي مقابله با سختي و رسوب در حرارت و برودت شده است .در اثر اعمال ميدان مغناطيسي با انرژي مناسب مي توان شرايطي را ايجاد کرد که فرايند تشکيل بلورهاي رسوب در داخل آب رخ داده و از چسبيدن آنها به ديواره ها جلوگيري شود . در اين حالت اصطلاحا در آب پديده دانه برفي رخ داده و هسته هاي اوليه بلورهاي رسوب در آب تشکيل مي شود . با گذشت زمان به حجم هسته هاي اوليه افزوده شده و بلورهاي سخت خنثي و معلق در آب که خاصيت چسبندگي خود را از دست داده اند ظاهر مي شود .
در کنار فرايند فوق افزايش مولکولهاي آزاد در آب و شکسته شدن پيوند هيدروژني بين آنها باعث افزايش حلاليت آب شده و خاصيت رسوب زدايي را نيز به فن آوري فوق مي افزايد ، به نحوي که با گذشت زمان رسوب هاي پيشين نيز در آب حل شده و تبديل به بلورهاي خنثي معلق در آب مي شوند .در اين مقاله کاربرد سختي گيرهاي مغناطيسي S2FLOW در حرارت و برودت مورد بررسي و ارزيابي قرار داده شده است .
آب مهمترين سيال در حرارت و برودت است که وظيفه انتقال گرما در مبدلهاي حرارتي را به عهده دارد . در برجهاي خنک کن ، بويلرها و چيلرها وکولينگ تاورها از آب به عنوان مايع مبدل استفاده مي شود به طوريکه گردش آب موجب تبادل حرارتي مي گردد . معمولا آب استفاده شده در کاربردهاي حرارتي و برودتي از نوع آب سخت است ، آبهاي سخت تشکيل پوسته کربنات کلسيم مي دهند که مشکلات متعددي را بوجود مي آورد . اين پوسته به شکل رسوب بر روي سطوح داخلي لوله هاي حامل آب باعث کاهش ظرفيت انتقال جريان آب و انتقال جريان حرارت مي شود . هنگامي که آبهاي سخت حرارت داده مي شوند تشکيل پوسته، خيلي سريعتر انجام مي گيرد که مشکلات زيادي را به وجود مي آورند.

يک پوسته به قطر يک ميليمتر بر روي سطوح گرم کننده بصورت عايق حرارتي عمل کرده و در نتيجه تقريبا 10% افزايش هزينه به وجود خواهد آمد. معمولا کاتيونهاي کلسيم و منيزيم در آب عامل رسوب هستند کاتيون کلسيم صرف نظر از نمک هاي آن که شامل سولفات کلسيم ، کلرور کلسيم و ساير نمکهاي کلسيم مي شود سختي کلسيم را تشکيل مي دهند . همچنين کاتيون منيزيم باعث سختي منيزيم مي گردد و چون عامل اصلي سختي آب ترکيبات معدني اين دو عنصر است لذا بطور کامل فرض مي گردد که سختي کل آب از سبک کردن به کمک آب آهک و خاکستر کربنات سديم و سبک کردن با استفاده از مبادله کننده هاي يوني به وجود مي آيد . روشهاي ديگري مانند الکترو دياليز ، تقطير ، انجماد و اسمز معکوس وجود دارد که به علت پيچيدگي و گران بودن فقط در شرايط خاص بکار برده مي شود . در روشهاي معمول از مواد افزودني استفاده مي شود که علاوه بر پايين بودن بازدهي مشکلات زيست محيطي نيز ايجاد مي گردد . در حال حاضر سختي گيري و رسوب زدايي مغناطيسي به عنوان يک روش غير شيميايي و بدون نياز به مواد شيميايي افزودني به آب و سازگار با محيط زيست با خواص بسيار مفيد ديگر براي صنايع مختلف همواره به عنوان جايگزين مناسبي براي روشهاي پيشين مطرح است . آنتي اسکالانت
منبع: هوا سنتر