اصول سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی

در اين تکنولوژي از ميدان مغناطيسي بعنوان مانعي جهت جلوگيري از تشکيل رسوب بر ديواره سطوح حامل آبهاي سخت استفاده مي شود . انتقال ميدان مغناطيسي به داخل لوله‌هاي حاوي آب‌هاي سخت بوسيله يک سختي گير مغناطيسي باقدرتي معادل 12000 گوس صورت ميگيرد .
سختي گير مغناطيسي از سراميک ويژه با خاصيت مغناطيسي بالا ساخته شده است که با ميدان قطبي Centeral Reverse Polarity CRP منحصر به فرد خودو بدون نياز به نيروي (برق) پشتيباني عمل رسوب زدايي و حذف رسوبات پيشين را به سهولت انجام مي دهد.
براي تحليل عملکرد رسوب زدايي لازم است که ساختار مولکولي آب مورد توجه بيشتر قرار گيرد . آنتي اسکالانت
مولکولهاي آب ذراتي دو قطبي هستند. اتم اکسيژن با جذب الکترونهاي باند کوالانت خاصيتي منفي پيدا کرده و نقش قطب منفي را بازي ميکند در حالي که اتمهاي هيدروژن با داشتن هسته مثبت تنها يک الکترون درگردش دارد لذا هنگاميکه الکترون آن در باند کوالانت توسط اتم اکسيژن جذب مي شود خاصيت مثبت پيدا کرده و نقش قطب مثبت دو قطبي را بازي ميکند .
به همين دليل مولکولهاي دو قطبي آب يکديگر را از طرف قطبهاي مخالف جذب کرده وتشکيل پيوندهاي هيدروژني يا نيروي واندروالس را ميدهند .
اشکال سختي آب وابسته به همين پيوند مي باشد در فاز بخار اين پيوند بسيار ضعيف است درحاليکه در فازهاي مايع و جامد اين پيوند به ترتيب متوسط و قوي است .
هنگاميکه يک نمک در آب حل ميشود همين خاصيت دو قطبي بودن باعث تجزيه نمک به يونهاي مثبت و منفي و جذب و احاطه آن توسط مولکول آب ميشود به اين فرايند حل شدن در آب يا هيدراته شدن مي گويند هر چه تعداد مولکولهاي آزادي که کم تر در پيوند هيدروژني شرکت کرده باشند بيشتر باشد خاصيت هيدراته شدن بيشتر بوده و حلاليت آب بالاتر ميرود.

در صورتيکه از سختي گير مغناطيسي تابا مگنت استفاده شود به دو دليل حلاليت آب افزايش پيدا ميکند:
اولا با تشکيل کريستالهاي خنثي ، فراواني مولکولهاي آزاد آب بيشتر ميشود زيرا مولکولهايي که درگير فرايند حلاليت يا هيدراته شدن بوده اند ، آزاد ميشوند علت ديگر افزايش درصد مولکولهاي آزاد در اثر ميدان مغناطيسي است . ميدان مغناطيسي باعث وارد شدن نيرو به مجموعه اي از مولکولهاي آب که تشکيل پيوند هيدروژنيداده اند ميشود .
با افزايش فراواني مولکولهاي آزاد آب ، خاصيت حلاليت به شدت افزايش پيدا کرده و آب شروع به حل کردن رسوبهاي پيشين موجود در ديوارهها ميکند ، به اين ترتيب فرايند رسوب زدايي به مرور زمان تکميل تر مي شود .

عدم استفاده از مواد شيميايي:
به علت استفاده از ميدان مغناطيسي در فرايند سختي گيري مغناطيسي تابا مگنت هيچ ماده شيميايي به آب اضافه نمي شود لذا کاملا سازگار با محيط زيست بوده و يک روش کاملا فيزيکي محسوب مي شود و با توجه به اينکه از نوع مغناطيسي ميباشد هيچ گونه نگهداري نياز ندارد و داراي عمر طولاني مي‌باشد.
کاهش هزينه راهبردي:
از نظر هزينه اوليه و راهبردي به علت کوچک بودن دستگاه سختي گير مغناطيسي و استفاده نکردن از برق شهر بسيار مقرون به صرفه بوده و به علت عدم نياز به مواد شيميايي و نگهداري، بي نياز از هزينه راهبردي و نگهداري استکه اين امر باعث افزايش بهره وري اقتصادي منتج از استفاده اين فن آوري ميشود حال آنکه در روش متداول که استفاده از مبادله کننده‌هاي يوني است ازمواد مبادله کننده يون مانند رزين‌هاي پلي استيرن استفاده مي شود که باعبور آب از ميان لايه‌هاي رزين کاتيونهاي کلسيم و منيزيم جانشين کاتيونسديم مي شوند . مبادله کننده‌هاي يوني بعد از مدتي مضرب ظرفيت تبادل يونهارا از دست مي دهند که اصطلاحا به اين خاصيت اشباع شدن مي گويند و در اينحالت نيازمند فرايند بازيابي است لذا براي استفاده از يک سختي گير رزينينياز به نصب تاسيسات اوليه ، مخازن مربوطه ، پيچيدگي‌هاي لازم در سيستم همچنين مواد شيميايي جهت فرايند احياء مي باشد که به اين ترتيب از نقطه نظر اقتصادي ، هزينه‌هاي اوليه روش مغناطيسي در مقايسه با روشهاي ديگربسيار نازل و مقرون به صرفه است .

آب داراي دو نوع سختي است:
– سختي موقتي : که ناشي از کربناتهاي کلسيم و منيزيم است.
– سختي دائمي : که ناشي از کلريدها و سولفاتهاي کلسيم و منيزيم ميباشد .
دستگاه رسوب زداي مغناطيسي دو نوع رسوب را پاک مي نمايد .
منبع: رسوب